Socialdemokraternas synpunkter på förslag till översiktsplan 2020

Förslaget på Översiktplan för Trosa kommun 2020 var fram till den 28 februari ute på samråd, och alla kommunens medborgare uppmuntrades att komma in med synpunkter. Som politiskt parti har vi deltagit i beredningen av förslaget, men har såklart egna synpunkter på det som nu presenterats.

Inledning

Det är alltid glädjande att se ett så väl utrett och underbyggt material som det vi nu fått granska. Det är många aspekter som vävts in, såväl historiska som nutida och framtida. 

Format och tillgänglighet

Socialdemokraterna anser att översiktsplanen bör vara enkel att ta till sig och tolka, då det är ett dokument som alla Trosa kommuns medborgare ska kunna känna sig bekväma med. Den stora textmassan kan vara svår att överblicka, varför det skulle vara önskvärt med ett kompletterande dokument som är mer lättläst. Vi vet att detta tidigare har valts bort, men skulle gärna se åtminstone sammanfattningar av respektive avsnitt i punktform. För framtida översiktsplaner anser vi att formatet ska vara interaktivt.

Byggnation i Trosa Kommun

Socialdemokraterna vill se en strategi för att bygga mer sammanhållet i de tätorter som idag finns. Dvs. att det ska finnas en tydligare inriktning för ett område som helhet, där hänsyn tas till gestaltning och användning av området och dess omgivning, miljöpåverkan, trafikflöden och framtida behov. Men också att bebyggelse sker kring noder och stråk, så att det inte skapas satelliter av bostäder långt från kollektivtrafik och handel med ökat bilberoende som följd. Vi anser att förtätning och tillväxt inifrån och ut är att föredra, inte minst ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Vi anser också att de områden i anslutning till våra tätorters infarter som föreslås bli verksamhetsmark, ska ha tydligt uttalade krav på utformning. Infarterna är det första våra besökare, och för alla del invånare, ser av våra tätorter. Och bebyggelsen där ska inte minst därför vara behaglig att se på, men också funktionell för att kunna hantera t ex ökad förekomst av tung trafik. Vi vill inte se fortsatt blandning av bebyggelse av industrier/verksamheter och bostäder så som det idag blivit kring Industrigatan i Trosa. Vi tycker därför att som förslagen i ÖP2020 ser ut, där verksamhetsmark planeras främst i utkanten av våra tätorter och nära anslutande infrastruktur, är god planering.

Vi vill också värna om de grönområden som omger framförallt Trosa tätort där det de senaste åren skett nybyggnation i hög takt. Skog och natur är av högt värde för oss människor och behovet av bullerfria zoner ökar i takt med samhällets omställning till att bli mer urbant. Det är därför glädjande att i förslaget till ÖP2020 se en strategi för hur våra grönområden ska utvecklas och bevaras. 

Vi anser därför att en rimlig strategi vore att i denna ÖP prioritera utveckling av Vagnhärad och nybyggnation av bostäder och verksamheter där hellre än i Trosa. Med Ostlänken kommer Vagnhärad förstärkas som ett gott alternativ som bostadsort för många som pendlar både norr- och söderöver, men redan idag finns här god tillgång till kollektivtrafik. Kommunen äger sen många år mark i Solberga och med byggnationen av rondell Kalkbruksvägen-väg 218 så öppnar sig möjligheten att börja detaljplanera Solberga.

Ny avfart/påfart från motorvägen i nordvästlig riktning (mot Fredriksdal)

Socialdemokraterna föreslår att kommunen skall framhålla vikten av att planera för möjligheten att bygga en avfart/påfart från motorvägen i nordvästlig riktning i samband med byggnationen av Ostlänken. Läggs inte detta in i planeringen av Ostlänken nu finns det risk för att detta kommer att bli mycket svårt i framtiden. Motiveringen till detta är att vi ser möjligheten att etablera ett nytt område för verksamheter på den nordvästliga sidan av Ostlänken och motorvägen. Marken där kommer vara bullerstörd, varför det kan vara ett lämpligt område att etablera verksamheter.
Precis som det är beskrivet i ÖP 2020 för område 14: “Resecentrum- E4”, ser vi stor potential för ett sådant områdes möjliga utveckling. På detta sätt skulle också trafikbelastningen på väg 218 kunna minska.  

Elkraftöverföring

Socialdemokraterna tycker att det skall planeras för elkraftsöverföring i ÖP 2020 för att så tidigt som möjligt säkerställa strömförsörjning till nya verksamheter och bostäder. Detta ser vi blir ett hinder för utveckling i många andra kommuner runt om i landet, och skulle gärna se att Trosa kommun är framsynta i denna fråga.

Solcellspark

Vi skulle vilja se att lämpliga platser för att bygga solcellsparker i kommunen tas med i ÖP2020. Detta kan t ex ske i bullerstörda miljöer och uppförandet av solceller kan göras så att det blir bullerdämpande.

Trosa

Övergripande vill vi socialdemokrater att det planeras för en lägre exploateringstakt i Trosa, och istället en tydligare satsning på Vagnhärad. Särskilt ställer vi oss skeptiska till de föreslagna områden för bostadsbebyggelse vid Åda, Västra Trosa och Ekebonäs. Inte minst för de naturvärden som vi kan se i områdena, men också för att bättre hålla oss till strategin om att växa inifrån och ut.

Markanvändning Trosa ÖP2020

Område 1: Åda-området

Vi vill värna strandskyddet samt åkermark, och därför minimera exploatering nordost om Stensundsvägen som äventyrar dessa. Området invid Anderviken är idag utbyggt i en mindre skala. Vi vill inte se utvidgning av detta, utan värnar hellre det naturliv och möjlighet till rekreation som många av vår kommuns invånare nyttjar.

Område 8: Sjölundavägen

Vi vill förtydliga att vårt ställningstagande är att denna bebyggelse endast kan tillåtas under förutsättning att strandlinjen förblir tillgänglig för Trosa kommuns invånare och besökare.

Område 9: Världens ände 1

Tomten där Trosas reningsverk idag ligger, anser vi borde pekas ut som lämplig plats för trygghetsboende/seniorboende. Det finns dock en oro  gällande översvämningsrisk och stigande havsnivåer, och vi instämmer i att de aspekterna behöver utredas och vidtagas.

Socialdemokraterna vill att denna bebyggs under förutsättning att strandlinjen förblir tillgänglig för Trosa kommuns invånare och besökare. Samt att Varvet och småbåtshamnen bevaras.

Område 13: Västra Trosa

Vi vill att halva detta område tas bort ifrån översiktsplanen, specifikt området mot Ytterstene och västerut. Med hänvisning till tidigare stycke om förtätning och tillväxt inifrån och ut.

Område 14: Ekebonäs

Hela detta område vill vi ta bort från översiktsplanen. 

Vi vill värna det öppna landskapet och prioritera att bygga våra samhällen tätare för minskad klimatpåverkan.

Område 16: Trosa torg

Detta område är ett strategiskt läge för Trosa Kommun och vi är positiva till en vidareutveckling. Det är dock av yttersta vikt att det arkitektoniska uttrycket och gestaltningen av detta område knyter an till Trosa stad för att bibehålla stadens karaktär.

Vagnhärad

Socialdemokraterna är överlag nöjda med planförslaget för Vagnhärad. Ortens identitet och styrkor beskrivs tydligt, men det vi skulle vilja se är alltså en tydligare prioritet att låta Vagnhärad växa hellre än Trosa.

Markanvändning Vagnhärad ÖP2020

Område 14: Resecentrum – E4

Detta område kan med fördel förlängas utmed den nya järnvägen fram till motorvägsavfarten.

Område 15: Solberga verksamhetsområde

Detta område kommer vara del av infarten till Vagnhärad och vår kommun, och precis som det beskrivs i texten i förslaget till ÖP2020 vill vi se en tilltalande utformning av detta område. Vi vill att det ska finnas bullerskydd och en grön struktur ut med väg 218.
Industri och verksamhetsmarken kan flyttas till andra sidan motorvägen när/om en ny avfart byggs mot Fredriksdal. 

Vårdcentral

Vi vill att det i ÖP2020 tydligt skall planeras för en vårdcentral i Vagnhärad. Kommunen kommer behöva arbeta aktivt med regionen för att realisera en etablering, men vi anser det vara av stor vikt att Vagnhärad får bättre tillgång till primärvård.

Skola

Vi skulle gärna vilja se en ansats gällande byggnation av skola, och inte bara förskola, i Solberga.

Västerljung

Vi är nöjda med den föreslagna planen för Västerljung. Vi hoppas att med fortsatt utbyggnation av Västerljung kommer bättre underlag för kollektivtrafik att skapas. Men också bättre förutsättningar för t ex livsmedelsaffärer och service att etablera sig här. 

Markanvändning Västerljung ÖP2020

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu utifrån inkomna synpunkter ta fram ett reviderat planförslag som sedan kommer ut på granskning. Under granskningstiden är det möjligt att återigen lämna synpunkter på planförslaget. När granskningen är avslutad kommer inkomna synpunkter att sammanställas och bemötas som under samrådet och slutliga revideringar görs. Därefter kommer kommunstyrelsens planutskott att godkänna ett slutligt förslag innan kommunfullmäktige antar kommunens nya översiktsplan.

Här hittar du översiktsplanen under granskningen

Liksom under samrådet finns planförslaget utställt på Samhällsbyggnadskontoret, Navet i Vagnhärad och Trosa stadsbibliotek. På kommunens hemsida www.trosa.se/op2020 finns planförslaget i sin helhet samt länkar till e-tjänst och mail där du som medborgare kan lämna dina synpunkter.

facebook Twitter Email