En tryggare äldreomsorg utan köer

Dagens äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi idag är friskare och lever längre än någonsin. Varje år får fler personer möjlighet att uppleva sin hundraårsdag. Det är en fantastisk utveckling och ett resultat av Sveriges välstånd och medvetna satsningar på en välfärd som ska finnas där när man behöver den.
Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag – oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller få hjälp från hemtjänsten. Vårt mål är att våra äldre ska kunna leva ett aktivt och gott liv under pensionsåren. Vi vill förbättra våra äldres möjligheter att leva hälsosamma och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Trosa kommuns äldre ska ges möjlighet till träning, aktiviteter och samvaro i nära anslutning till vård.

Fler äldre ska kunna leva hälsosamma och oberoende liv, därför måste vi förbättra samhällsstödet med bra hälso- och sjukvårdstjänster. Vi behöver också se över och anpassa transporter och mobilitet, utveckla boendeformer och bygga fler bostäder för våra äldre, samtidigt som vi anpassar och tillgängliggör utomhusmiljöer, parker och byggnader. Vi vill också stärka tillgången till social samvaro och delaktighet i samhället för våra äldre.

En stor utmaning för att trygga en äldreomsorg av hög kvalitet är att säkerställa att det finns tillräckliga resurser, utbildad personal och att bibehålla en god omsorg trots att allt fler är i behov av den.

De äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle. Genom sitt arbete har de skapat de förmåner som gör att vi idag är friskare och lever längre än någonsin. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre själva ska få bestämma över sitt liv och sin vardag – oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller få hjälp från hemtjänsten.

Det här är ett utdrag av vad vi socialdemokrater vill göra:

 • Planera och bygga ut kommunen utifrån ett äldreperspektiv
 • Förebygga fallskador med hjälp av ”FixarMalte/FixarSara”
 • Verka för att Trosa vårdcentral får en seniormottagning
 • Verka för att alla äldre och kroniskt sjuka ska ha en fast läkarkontakt
 • Arbeta med aktivitetsombud på äldreboenden
 • Trygga kompetensförsörjningen av personal inom äldreomsorgen
 • Förbättra kontinuiteten och tryggheten inom hemvården
 • Erbjuda personalen förbättrad komptensutveckling och öka takten på arbetet med att nyrekrytera
 • Skapa fler platser inom vård- och omsorgsboenden
 • Bygga moderna trygghetsboenden och fler seniorbostäder 
 • Främja äldres möjlighet till aktivitet och social samvaro – en träffpunkt i Vagnhärad!
 • Avskaffa pensionärsskatten helt till 2020 och höja pensionerna
facebook Twitter Email