Trygghet och studiero ska råda i skolan

Vi ska se till att trygghet, studiero och fokus på kunskap råder i skolan. OECD har pekat på att ökad studiero är en av de viktigaste komponenterna för att förbättra Sveriges PISA-resultat. Stökig miljö drabbar såväl elever som kunskapsinhämtningen negativt.

I dagens SN rapporteras det att Skolinspektionens vitesförläggande mot Trosa kommun gällande de allvarliga bristerna på Fornbyskolan fortfarande kvarstår. Är dessa inte åtgärdade innan 24 augusti 2018 döms kommunen att betala 400 000 kr i vite. Brister som kvarstår är bland annat skolans organisation av undervisning, högst varierande studiero för eleverna, otrygghet och att flertalet lärare i åk 1-3 saknar behörighet för den undervisning de utövar.

Det är oroväckande att så mycket verkar vara i gungning på Trosas skolor. När så många av skolorna har problem måste man ställa sig frågan om lärare och skolledning verkligen ges rätt förutsättningar att arbeta. Jag tror att det är dags att samla alla goda krafter till en nystart för Trosas skolor.
Magnus Johansson, ordförande (S) i Trosa

Vi socialdemokrater vill att alla elever ska få en skolgång där trygghet och studiero råder. Därför är vi också nöjda med de vallöften som presenterats i dagarna med förslag om nationell plan för studiero och ökad personaltäthet i skolan.

Läs mer om Socialdemokraternas vallöften för trygghet och studiero i skolan.

facebook Twitter Email