Budget 2019 med plan för 2020-2021 – Socialdemokraterna i Trosa

Budget 2019 med plan för 2020-2021

Budgetförslaget från Socialdemokraterna gällande Trosa kommuns budget för 2019 med plan 2020-2021 grundar sig på våra tidigare lagda budgetar samt vårt valprogram för 2018. Sverige står inför ett allmänt val den 9 september 2018 och vi avser att presentera Trosa kommuns budget vid nyvalda kommunfullmäktige den 28 november 2018. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har investerat i välfärden, och tack vare detta är de generella statsbidragen till Trosa kommun historiskt höga. Dessutom har den ökade sysselsättningen och befolkningstillväxten inneburit att kommunens skatteintäkter ökat väsentligt.

De politiska partierna i Sörmland har enats om att ansöka om att bilda region Sörmland och skatteväxla för kollektivtrafik och regionala utvecklingsmedel. Det innebär att Trosa kommun skattesats kommer att vara 6 öre lägre 2019 och således 21:60.

Kommunen står inför stora infrastruktursatsningar och byggnationer och alliansen valde att höja skattesatsen 2017 till 21:66. Kommunens redan höga låneskuld gör att kommunens handlingsutrymme för att lånefinansiera kommande behövliga investeringar i skola och trygghetsboende för de äldre är ansträngd.

Socialdemokraterna tycker att det behövs ett större politiskt ansvar för framtiden. Vi tillför ökade resurser till skolan. Med en beställning att fördela resurserna mer efter behov. En likvärdig skola ger bättre kunskapsresultat. Genom att driva en politik som tar ansvar för framtiden utvecklas också moderna företag och nya jobb växer fram. Kommunens allt större kostnader för avskrivningar för gjorda investeringar kräver mer aktivt arbete för att se över kostnaderna. Den lärande organisationen där ”tänk efter före” pengen bidrar till effektiviseringar och modernitet är viktigt för att på sikt minska framtida kostnader. Socialdemokraterna har under flera år påtalat att Trosa kommun borde arbeta mer systematiskt med sociala/mänskliga investeringar. Det förebyggande arbetet, det som innebär att alla elever lyckas nå målen i skolan, kommer att betalas igen mer än någon riskaktie på börsen.

Att integrationen lyckas och våra nyanlända snabbt kommer i arbete är en annan viktig pusselbit. 2017 år skattehöjning med 40 öre innebär att vi 2019 avsätter över 11 miljoner till infrastruktur samt också investerar i människor i form av en social fond. 500 000 kr fördelas ur den årligen för att prioritera insatser som vi vet är investeringar i tillit och trygghet till gagn för folkhälsan.

Arbete och kunskap är grunden för vårt välstånd och att erbjuda fler ungdomar sommarjobb, rätt förutsättningar för vidare studier och bra lärare är del av vår långsiktighet. Kommunens personalförsörjning, och personalens förutsättningar och arbetsmiljö, prioriteras för att bygga för framtiden. Vi inrättar därför ett personalutskott och ger det långsiktiga medel samt uppdrag att minska antalet övertidstimmar. Under 2019 tillförs personalutskottet nästan 1,5 miljoner för att arbeta med kompetensförsörjning samt för att ta krafttag för att kvalitativt stärka skolan och dess ledarskap. Arbetet med strategiska personalfrågor har effekter för kommunens ekonomi och fungerande verksamheter kommer vara avgörande för att möta de ökade demografiska utmaningarna.

Läs mer här:

Budget 2019 med plan 2020-2021

facebook Twitter Email