Infart västra Trosa – hur tänker Socialdemokraterna i Trosa?

Trosa kommun står inför två stora infrastrukturprojekt de kommande åren. Dels Ostlänken med allt vad den innebär som nytt resecentrum i Vagnhärad och dels den omtvistade Infart västra Trosa; vägen som ska möjliggöra tillväxt i de västra kommundelarna.

Förbifart Trosa som vägen först kallades, men numer Infart västra Trosa, togs upp i översiktsplanen redan 2006. En plan som röstats igenom med bred politisk enighet. Orsaken var och är att tillväxt väster om Trosa kommer ge större trafikflöden igenom Trosa stad och/eller igenom Vagnhärad. Märk väl att tillväxt väster om Trosa innefattar mer än bara Tureholmshalvön; även Västerljung och ev exploateringar åt det hållet är med i den beräkningen.

Alternativen för boende väster om Trosa som ska köra på E4:an är idag:
1. Åka över Smäckbron och upp på Högbergsgatan
2. Åka över Nyängsbron och upp på Ådavägen
3. Åka väg 219 mot Vagnhärad, genom Vagnhärad på Stationsvägen och vänstersväng på järnvägsbron upp på 218

Samtliga tre alternativ ger ökat trafikflöde genom två av våra tätorter, ökad bullernivå och nr 2 dessutom ökad trafik vid skola och förskola. Det vill säga försämrad trafiksäkerhet för våra invånare, kanske främst de som rör sig till fots eller med cykel.
Vi står alltså med alternativen att inte tillåta kommunen att växa i Västerljung och områdena väster om Trosa för att förhindra ökade trafikflöden, eller försöka lösa det genom förbättrad infrastruktur. Socialdemokraterna i Trosa har valt att stödja det senare alternativet, då vi ser att det är långt kvar innan boende i Trosa kommun inte kommer pendla till större orter för att arbeta eller kommer kunna pendla kollektivt även om de bor på rejält avstånd från tätorterna.

Ett såhär stort och kostsamt infrastrukturprojekt påverkar många, och kanske främst de som bor i närheten av den tilltänkta vägen. Men vi tror att det behövs långsiktig planering för att möta den ständiga befolkningsökningen, och det är många som söker sig till vår vackra kommun. Inte minst för den fina naturen, närheten till havet men också till Stockholm, Södertälje och Nyköping, dit många av våra invånare pendlar för att arbeta. Hur människor kommer förflytta sig mellan hem och arbete på annan ort i framtiden är det ingen som vet, men utvecklingen just nu pekar fortfarande på att det främst är genom trafik på vägar som kommer vara det främsta alternativet. Både kollektivtrafik och bilar behöver en väg att åka på oavsett drivmedel. Och människor som bor i de västra kommundelarna kommer inte heller kunna förflytta sig till tågstationen utan att använda vägar.

Vid byggnationen av Infart västra Trosa kommer också en gång- och cykelväg uppföras. Belyst och trafiksäker för de som väljer gå, cykla eller på annat sätt ta sig fram utan bil eller kollektivtrafik. Vi socialdemokrater vill aktivt se till att Trosa kommun får fler och bättre gång- och cykelvägar för att fler ska kunna förflytta sig inom kommunen utan att vara bilberoende. Det är bra för miljön och bra för hälsan. GC-vägen längs Infart västra Trosa ska sammankopplas med befintligt nätverk av GC-väg och i samband med detta bör även GC-vägen längs Tureholmsrakan förlängas ut mot Lagnö.

Det bör också påpekas att allemansrätten och strandskyddet är två saker som vi socialdemokrater anser viktiga att värna om. Våra invånares tillgång till naturen är oerhört viktig, och ska inte byggas bort. Trosa karaktäriseras av sin småskalighet och närhet till havet, och det vill vi ska vara styrande när nya exploateringar planeras.

Har du koll på Trosa kommuns översiktsplan? Hur är kommunen planerad att växa och var?
Gå in och titta på den här:
https://www.trosa.se/samhallsplanering/Oversiktsplan-2015/

 

facebook Twitter Email